Mkolo simba asiliva kiswa…..
Suku, Mkolo Simba ampara mdjemazahe Banawasi ndziani. Banawasi aendre afanya madhuli yahe, avingi shase yajaya na zintru daa : shase ya ntsohole, ya majwayi, tamati na zangina.
Mkolo Simba amdzisa:
– Afa ulawa zahavi mdjemazangu ? Uvingi ntrini vavo ?
– Ne kusona, tsilawa bazari…Ufu yamatso tsena ?
– Basi utria havi zintru zaho ?
– Badi gau gau wanyawe ! Tsizitria harmwa shase.
– Nambia utsola zintru zizo pia basi na zishase utsozila ?
– Hahaha mkie, nile shase ? Kwelu mtru ahiyiriwa Mkolo Simba nalie. Zishase nitsozilatsa mtsangani, baharini hoho…
– Anhaa usilisa zifii ?
– Euh…..Basi yina ntrongo ntrini ?
– Gau ? Gau de livi ? Usilisa zifi urudi ule zifi…
Vavo wawe ula shase.
Mkolo Simba andrisa hushemeledza na huzina: Banawasi ula shase, Banawasi ula shase…
Banawasi zimka… Aheya moro, andrisa humlihidza, gau la madzi…anyama asizunguha bwe amvutsie, be abua trove…
Mkolo Simba azimi ntsi ahendra ahizina, na hutseha, na hushemeledza: Banawasi mla shase, Banawasi mla shase….
Mkolo Simba on ne se sent pas secoué….
Un jour, il y a un lion dans le monde. Banawasi Aendre fait de son mieux, il y a beaucoup de choses qui vont être avec elle. Hein : le shase de ntsohole, le le et le zangina.
Cunning Simba l’amène :
– mourir a tué Zahavi mdjemazangu ? Uvingi ntrini vavo ?
– Ne kusona, tsilawa bazari…Ufu yamatso tsena ?
– Basi utria havi zintru zaho ?
– Grosse vache de vache wanyawe ! Tsizitria Harmwa Shase.
– Je vous dis que vous allez en avoir beaucoup, puis les laisser courir ?
– hahaha mkie, tu as mangé shase ? Dans cette personne, ce n’est pas le meilleur d’être appelé Simba Nellie. Laissez-moi appuyer sur le sable, dans l’océan…
– anha usilisa zifii ?
– Euh…..Basi yina ntrongo ntrini ?
– Gau ? Gau de Livi ? Ne mange pas les morts et reviens aux morts…
Vavo wawe ula shase.
Tu as beaucoup de Simba, ils n’ont pas de problème. Ils ne sont pas là : ils n’ont pas de problème.
Banawasi zimka… Aheya moro, andrisa humlihidza, gau la madzi…anyama asizunguha bwe amvutsie, be abua trove…
Il y a un lion qui ne va pas le faire, et tu ne vas pas le faire. Ils ne vont pas le faire.
Mbuzi ya Mkolo Simba …..
Vwaviri mfumo kamili nyangu Mkolo Simba ampatsa anyibu Banawasi.
Nyangu suku yio, Banawasi kasina ntsindzi za mtsana wala za uku. Abaki na tafakari, ata hwendra yahe mkirini ne yika ndziro.
« Nitsofanya ntrini, mwalangu ? Wami Banawasi de napulwa kwii na Mkolo Simba ? Anidili harmwa wantru ! Mkolo Simba ligau dribwavu la muji, liseberbedre ! La haula wala kuwati illa billah. Be nitsompara, nitsomwanyesa amba dzina langu lini tsi labure »
Shendra tsi mbali na kumi, suku Banawasi ayimi na furaha, uku udza mavuna.
Nalfadjiri ne amjilia Mkolo Simba mkirini. Amwandama, dungu alawa.
« Mwananyangu Mkolo Simba, na wami nakohuzunguha.
Wakonizunguha ? Nahihona wami huka na hamu ha zizo wanirendra.
Yio ntrongo ntrini urongoao mwananyangu ? zavira ziviri, mtru kadjangiha na zavira…
Mkolo Simba atsuju mpole mpole, halafu amwambia : « Rongoa de zimakri zahuvinga, Banawasi.
Lisha zizo mwananya, maana nisihutsaha hadja ndribwavu. De huka amba tsina malide nalazimu niyifanye ha upesi ne yilazimu nipare mwanabuzi mauri de waho ule. Nisuhuliva kamwe yinusu ya yifeda, na yinusu mfumo ujao mwezi wahifa. Na wawe tsihulaliha kamwe harmwa yimalide, de meso wantru wahilawa adhuhuri.
Mkolo Simba asinyi uso, ntrongo yile kayisimungia fetre « Mwana buzi wangu uoo…..
Tafadhali, usona amba ntrogo ziperesi.
Banawasi asimurayi na hudzonya mhono mfuko wa kandzu, amtolea Mkolo Simba alfu ntraru ndjeu pee : « Renga kamwe zini….
Feda yile yimdanganya Mkolo Simba, ayihankua : « Sabu de mfumo ujao ?
Usitrie shughuli mtru wangu.
Navale Banawasi aendre arenge yimbuzi afanya zahe.
Malide kayifanya na zimpesa kaziliva ata mifumo mili yiviri.
Mkolo Simba adayi deni ataa, aendre amushitaki Banawasi ha mfalume.
Banawasi aja arengwa na maskari wamvingi ujumbe mbeli za mfalume.
Mfalume azingidziwa na yimahakama yahe na wadjumbe wahe :
Haya rongoa Banawasi, zizo kweli ununua yimbuzi ya Mkolo Simba wala kwamuliva yinusu ya yifeda yahe atarava ?
Kwelu Mwenye tsamuliva mpesa zabaki. Be Mhishimiwa mtukufu, nitsojua nidzise suala ?
Utsojua, be usija waritoleya alfu lela.
Naam ya Nuru ya Dunia. Hali mwanadamu alao mawe uo mwanadamu ?
Mfalume avavatsa ndrevu zahe, angalia wakaribifu wahe, atsehe, amdjibu Banawasi :
Afa uo mwanadamu jeje alao mawe ? Labuda lilo djini !
Swadakta ya mtukufu. Basi mbuzi ya Mkolo Simba ula shase ……..shase…… ata tsizipara marimboni mwayo.
Banawasi abuzushia wantru walio vale « Zizo tsi kwelu ? Mbuzi ya Mkolo Simba kayika mroni, yahila shase za Mroni ?
Wantru waka vale, wadunguha « Kweli zizo mwenye mfalume…..
Mfalume afikiri wana dakika, halafu arongoa :
« Mbuzi yilazimu yile malavu, nahika yisila shase yio tsi mbuzi tsena be lilo ndjini la hutria maradhi. Banawasi ana haki asilive zimpesa zabaki. Be tsi tu, Mkolo Simba ulazimu umrudishe Banawasi mpesa zahe, maana kwamulidza mbuzi, tsena labda umtria maradhi.
Askari ! Namumdunge Mkolo Simba aendre arenge zimpesa za Banawasi.
Wasalam……. »
Banawasi atsehe shimoni « Jee Mkolo Simba utsaha wangadze na moro ? «